Om å miste seg selv - identitet i parforholdet

Vårt parforhold  påvirker vår oppfatning av hvem vi er, det som kan beskrives som vår identitet.  Parforholdet  bærer i seg en mulighet for personlig utvikling og en trygg identitet, men det kan også føre til usikkerhet om hvem man selv er og en følelse av at man har mistet  seg selv. 

Identitet behøver den andre.

Selv som voksne vil opplevelsen av hvem vi er være gjenstand for forandring. Vi har et psykologisk behov for å oppleve oss som et sammenhengende selv med opplevelsen av å mestre livet vårt. Identitet kan ses som den sammensatte og foranderlige fortellingen om «hvem jeg er»,  både som en indre monolog og en ytre dialog med andre, som gjensidig påvirker hverandre og gjenskaper vår identitet igjen og igjen. Vi skaper mening og sammenheng gjennom de erfaringene livet gir oss.   

For å utvikle en positiv og trygg identitet behøver vi å bli sett og anerkjent av den andre.  Når den andre bekrefter oss positivt både som individ og som partner legges grunnlaget for en slik identitet og et forhold preget av nærhet, åpenhet og respekt for den andre.

Michelangelo – fenomenet.

Michelangelo, den italienske billederhuggeren, som også var maler, arkitekt, poet og ingeniør, uttalte at hans arbeid som billedhugger på sitt vis var enkelt: Å fjerne alt det overflødige materialet for å hente frem den ideelle figuren som befant seg inne i stenen.

Studier viser at dersom vår partner ser og verdsetter det denne ser som det ideelle og unike ved oss så har vi en tendens til å bli akkurat det. Samtidig blir vi også mer tilfreds med forholdet. Vår partners innflytelse på vår identitet henger også sammen med at vi har en særlig sensitivitet i forhold til de forventninger vår partner har til oss – og hvordan denne ser oss. Dersom vår partners forventninger ikke er i samsvar med opplevelsen av vår egen identitet, kan det underminere synet på oss selv og utviklingen av den vi gjerne vil være. Anerkjennes ikke vårt behov for å være og leve som den vi er, vil det bli en belastning på forholdet.

Identitetstruslen.

Mange konflikter, sårende bemerkninger og voldsomme utfall mot ens kjæreste handler om at vi selv føler oss truet i vår kjerne. På overflaten handler mange ekteskapelige konflikter om arbeidsdeling, forsømmelse og likegyldighet, utroskap, barneoppdragelse osv. Men svært ofte ser man at under disse lett forståelige konflikttemaer  ligger en opplevelse av en trussel mot egen selvverd og identitet.  Når vi opplever en trussel mot vår identitet i parforholdet får vi behov for kontroll som lett utvikler seg til en kamp om makt. Denne kan gi seg uttrykk i gjensidige ydmykelser, sinne eller tilbaketrekning for å beskytte seg mot trusselen mot egen identitet. Slike reaksjoner etterlater oss imidlertid ofte med følelser av skam, ensomhet og fremmedgjorthet overfor oss selv, følelser som kan være vanskelig både å forholde seg til og integrere med den personen vi egentlig ønsker å være eller mener at vi er.

For å forstå hva som ligger bak slike voldsomme og vanskelige følelsesutbrudd og konflikter kan det være nyttig å nødvendig å se nærmere på hvordan par relasjonen påvirker opplevelsen av identitet og hvordan man kan endre en dynamikk mellom de to slik at parforholdet ikke blir en trussel men en positiv bekreftelse på den man egentlig ønsker å være.

 Identitet og gjensidighet.

Par lever i en spenning mellom det å anerkjenne og respektere den andre og samtidig hevde seg selv. Kunsten er å finne balansen mellom å hevde sin egen identitet og egne behov og samtidig anerkjenne den andres behov for det samme. Å kunne hevde forskjellene det er mellem oss uten at det går ut over det vi har felles – det som utgjør «vi-identiteten» - er parforholdets  vanskelige balansekunst. I parforholdet behøver man verken å oppleve at man mister seg selv eller hverandre, men en innsikt i både egen og partners opplevelse av  identitet, hvordan den blir til og hvordan den kan endres kan være en god hjelp i prosessen med å bygge et stabilt og meningsfullt parforhold over tid.

REF :
Leary,M.R. & Tangley, J.P. (ed.), ( 2012)  Handbook of Self and Identity,  The Guilford Press

Greenberg,L.S.,Goldman,R.N.(2013) Emotion – Focused Couples Therapy. The Dynamics og Emotion, Love and Power, American Psychological Association